Regulamin Konkursu Zostań Panterą

15 kwi 2015

Regulamin konkursu pt. „Zostań Panterą”

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Orga­ni­za­torem konkursu jest Panthers Wrocław sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Paderewskiego 35/3 we  Wrocławiu, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach związanych z Konkursem.

1.3. Konkurs orga­ni­zowany przez Orga­ni­za­tora jest opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.pantherswroclaw.com oraz ofic­jal­nym profilu (fanpage) w serwisie Facebook (zwanym dalej Serwisem) należącym do Orga­ni­za­tora  (www.facebook.com/PanthersWroclaw) na zasadach określonych w niniejszym Reg­u­laminie.

1.4. Konkurs odby­wa się na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

1.5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

1.6. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia w Fotobudce w dniu 18 kwietnia w przebraniu w barwach Panthers Wrocław oraz udział w głosowanie na fanpage Organizatora  (www.facebook.com/PanthersWroclaw).

1.7. Etapy konkursu:

18 kwietnia godz. 12.30 – 15.30 – wykonywanie darmowych zdjęć w fotobudce

19 kwietnia – 26 kwietnia – głosowanie na fanpage Organizatora

1.8. Organizator może zdecydować o zmianie terminów trwania konkursu.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne, mające ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski i będąca fanem strony Agora Bytom  w Serwisie dostępnej pod adresem www.facebook.com/PanthersWroclaw.

2.2. Uczestnikiem może być osoba, która posiada jedno konto w Serwisie, a dane zawarte w nim w momencie rozpoczęcia konkursu, są prawdziwe i aktualne oraz zgodne z regulaminem Serwisu oraz zgodne z rzeczywistymi danymi Uczestnika.

 

2.3. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, której stan zdrowia pozwala na grę w futbol amerykański, co na wezwanie organizatora musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez lekarza.

 

2.4. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która jest fanem strony www.facebook.com/PanthersWroclaw w Serwisie.

 

2.5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy firm współpracujących przy organizacji konkursu ,,Zostań Panterą”, pracownicy firm podwykonawczych oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2.6. Reg­u­lamin oraz ogłosze­nie o Konkur­sie są jedynymi doku­men­tami określa­ją­cymi zasady Konkursu.

2.7. Uczestnicy konkursu odpowiadają za wszelkie roszczenia wobec osób trzecich i organizatorów, dotyczące łamania praw autorskich oraz innych praw powstałych z tytułu umieszczonych na zgłoszonych do Konkursu pracach treści.

2.8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

3.1. Uczestnik konkursu wykonuje zdjęcie w fotobudce udostępnionej przez Organizatora w czasie meczu futbolu amerykańskiego 18 kwietnia 2015 na Stadionie Olimpijskim.

3.2. Wykonane zdjęcie zostanie następnie w dniu 19 kwietnia udostępnione w albumie zdjęć na fanpage Organizatora  (www.facebook.com/PanthersWroclaw).

3.3. Nagrodę wygrywa osoba, która zbierze najwięcej głosów (kliknięć „lubię to”) w dniach 19 – 26 kwietnia 2015 (do godziny. 23:00)

3.4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z umożliwieniem dostępu do danych uczestnika na potrzeby konkursu. W szczególności nazwiska oraz adresu e-mail.

3.5. Przys­tąpi­e­nie do Konkursu jest równo­znaczne z akcep­tacją treści niniejszego Regu­laminu oraz zasad Konkursu opub­likowanych w treści ogłoszenia Konkursu.

3.6. W konkursie wziąć udział może wyłącznie jedno zdjęcie jednego uczestnika.

4. WYNIKI KONKURSU I LISTA LAUREATÓW

4.1. Wyniki Konkursu oraz infor­ma­cje o lau­rea­tach będą pub­likowane przez Organizatora na stronie www.facebook.com/PanthersWroclaw,  na co każdy Uczest­nik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu i poda­jąc swoje dane w przy­padku wygranej. 

5. KOMISJA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

5.1. Do opieki nad praw­idłowym prze­biegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wytypowane przez Organizatora.

5.2. W przy­padku, gdy nie będzie możliwe wyłonie­nie lau­re­ata Konkursu, Orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo do nieprzyz­na­nia Nagrody. Werdykt Komisji jest werdyk­tem ostatecznym. 

6. NAGRODY W KONKURSIE

6.1. Osoba, która zdobędzie najwięcej głosów znajdzie się w składzie meczowym Panthers Wrocław na mecz przeciwko USA Eagles, który rozegrany zostanie 2 maja oraz otrzyma na własność strój meczowy z wybranym przez siebie numerem.

6.2. Osoby, które w głosowaniu zajmą 2 i 3 miejsce otrzymają oficjalne repliki koszulek meczowych Panthers Wrocław z wybranym przez siebie numerem.

7. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

7.1. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie poprzez post zamieszczony na tablicy fanpge Organizatora www.facebook.com/PanthersWroclaw.

7.2. Uczestnik potwierdzi chęć odbioru nagrody w wiadomości prywatnej skierowanej do Orga­ni­za­tora.

7.3. W przypadku braku informacji zwrotnej w ciągu 24 godzin od ogłoszenie wyników, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi.

7.4. W przy­padku, gdy zdoby­wcą nagrody będzie jakakol­wiek osoba, która nie speł­nia warunków wskazanych w niniejszym Reg­u­laminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręcze­niu osoba ta będzie zobow­iązana do jej zwrotu. Orga­ni­za­tor uprawniony będzie do przyz­na­nia jego nagrody ucze­stnikowi, który zaj­mował kole­jne miejsce w Konkursie lub anulowania nagrody.

7.5. W przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie.

7.6. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwi­wa­lent pieniężny.

7.7. Nagroda może zostać odebrana osobiście wyłącznie przez uczestnika konkursu.

7.8. Zwycięzca zostanie zobowiązany do podpisania oświadczenie o stanie zdrowia, który pozwala na grę w meczu futbolu amerykańskiego oraz o przystąpieniu do meczu na własną odpowiedzalność.

7.9. Zwycięzca w dniu odbioru nagrody zobowiązany jest do posiadania butów piłkarskich typu korku oraz ochraniacza na zęby.

7.10. Orga­ni­za­tor nie ponosi odpowiedzial­ności za podanie przez Uczest­nika niewłaściwych, nieprawdzi­wych lub niepełnych danych doty­czą­cych adresu zamieszkania lub innych danych uniemożli­wia­ją­cych lub opóź­ni­a­ją­cych wręcze­nie przez Orga­ni­za­tora nagród w związku z prowadze­niem Konkursu.

8. ROSZCZENIA I REKLAMACJE

8.1. Jakiekol­wiek roszczenia i rekla­macje związane z danym Konkursem będą przyj­mowane przez Orga­ni­za­tora jedynie Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Panthers Wrocław sp. z o.o. ul. Paderewskiego 35/3 51-612 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”. pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, rodzaj gry, treść żądania oraz podpis.

 

8.2. Rekla­macje będą roz­pa­try­wane przez Orga­ni­za­tora w ter­minie 14 dni od daty ich otrzy­ma­nia. Orga­ni­za­tor roz­pa­tru­jąc rekla­macje stosować będzie postanowienia niniejszego Reg­u­laminu. O decyzji Orga­ni­za­tora Zgłasza­jący zostanie powiadomiony listownie.

8.3. Decyzja Orga­ni­za­tora w przed­mio­cie rekla­macji jest wiążąca i ostateczna.

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przebiegu Konkursu związane z problemami technicznymi, w tym przerwy w dostawie Internetu oraz problemy w komunikacji z serwerem konkursowym.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Orga­ni­za­tor zas­trzega sobie prawo zmian niniejszego Reg­u­laminu w każdym czasie bez poda­nia przy­czyny, przy zas­tosowa­niu odpowied­nich form infor­ma­cji i zawiadomień uczest­ników Konkursu.

9.2. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem stosować się będzie odpowied­nie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z real­iza­cja Konkursu będą rozstrzy­gane przez sąd właś­ciwy miejs­cowo dla siedz­iby Organizatora.

9.3. Konkurs prowad­zony na pod­stawie niniejszego Reg­u­laminu nie jest grą losową, loterią fan­tową, zakła­dem wza­jem­nym ani loterią pro­mo­cyjną, których wynik zależy od przy­padku w rozu­mie­niu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajem­nych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)